ĐIỀU LỆ CÔNG TY HOÀNG YẾN PHÁT

ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG YẾN PHÁT 
Căn cứ vào: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ này thông qua bởi các thành viên sáng lập ngày 18 tháng 09 năm 2010 tại 75A, tổ 2, khu phố 1, ấp 3, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. TÊN GỌI, TRỤ SỞ CỦA CÔNG TY
1.1 Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG YẾN PHÁT. 1.2 Địa chỉ trụ sở chính: 75A, tổ 2, khu phố 1, ấp 3, Xã An Hòa, Thành phố Biên      Hòa ,Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0932.093.222 1.3 Công ty có thể thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch, đặt văn phòng đại diện      hoặc chi nhánh tại các địa phương khác theo quyết định của Hội đồng Thành viên và phù hợp với quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. HÌNH THỨC
Công ty TNHH MTV là Công ty trách nhiệm hữu hạn có một thành viên. 2.1 Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của      doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; 2.3 Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại      các điều 23, 24 và 25 của Điều lệ này. 2.3 Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận  đăng ký kinh doanh. 2.4 Công ty không được quyền phát hành cổ phần. 2.5 Công ty là một tổ chức kinh tế hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng theo quy định  của Pháp luật.

ĐIỀU 3. THÀNH VIÊN CÔNG TY
Công ty được thành lập bởi người sáng lập sau:
Ông (bà): Đào Xuân Long      Giới tính: Nam    Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt Nam Sinh ngày: 30/10/1969 Chứng minh nhân dân số: 272118939 Ngày cấp: 05/10/2010 Nơi cấp: Công an Đồng Nai Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 5, Xã Long phước, Huyện Long thành, Tỉnh Đồng Nai. Chỗ ở hiện tại:  Ấp 5, Xã Long phước, Huyện Long thành, Tỉnh Đồng Nai.
ĐIỀU 4. VỐN 4.1 Vốn điều lệ của Công ty là 9.700.000.000 đồng ( chín tỷ bảy trăm triệu đồng ). 4.2 Phần vốn góp và giá trị vốn góp của các thành viên:
ĐIỀU 5. SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN 5.1 Khi góp đủ giá trị phần vốn góp, Thành viên được ghi vào sổ thành viên      công ty; 5.2 Công ty lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinh doanh. Sổ đăng      ký thành viên có các nội dung chủ yếu sau đây:  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;  b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu  hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên,       địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;  c) Giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của từng thành viên; thời điểm góp vốn; loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn;  d) Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật  của thành viên là tổ chức;  đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên. 5.3 Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.9.700.000.000 100% TIỀN MẶT Đào Xuân Long
TÊN THÀNH VIÊN PHẦN GÓP VỐN TỶ LỆ HÌNH THỨC GÓP VỐN
ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY
6.1 Thành viên Công ty có quyền:  a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấN đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;  b) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp;  c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ đăng ký thành viên, sổ       ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm,       sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của công ty;  d) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;  đ) Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản;  e) Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ; được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp;  g) Khiếu nại hoặc khởi kiện Giám đốc  khi không thực hiện đúng nghĩa vụ, gây       thiệt hại đến lợi ích của thành viên hoặc công ty theo quy định của pháp luật;  h) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng, để thừa kế,  tặng, cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;  i) Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 25% vốn điều lệ, trừ trường hợp  quy định tại điểm k khoản

7.1 Điều này, có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội     đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng     thành viên;  k) Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 75% vốn điều lệ [và Điều lệ      công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại điểm i khoản      7.1 Điều này] thì các thành viên thiểu số hợp nhau lại đương nhiên có quyền như quy định tại điểm i khoản 7.1 Điều này;  l) Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 6.2 Nghĩa vụ của thành viên Công ty:  a) Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ  và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp  vào công ty; không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức,  trừ trường hợp quy định tại các điều 23, 24, 25 và 27 của Điều lệ này.   b) Tuân thủ Điều lệ này.  c) Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên.  d) Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:   i. Vi phạm pháp luật;   ii. Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;   iii. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.  đ) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

 Các tin khác